Adózási tájékoztató

HAZAI ADÓZÁSI SZABÁLYOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A tőkejövedelmek adózásával kapcsolatban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA törvény) hatálya alá tartozó ügyfelek részére.

A) Kamatjövedelem(SZJA törvény 65. §)

Kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiaci törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kollektív befektetési értékpapír után kifizetett (jóváírt) kamat és hozam, valamint fent nevezett értékpapírok beváltásakor, a visszaváltásakor, valamint az átruházásakor a magánszemélyt megillető bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész (kivéve a kollektív befektetési értékpapír OECD, vagy EU tagállam tőzsdéjén történő eladását).

Adó mértéke: 15 %

Adóbevallás: az adót amennyiben az a kifizetőtől származik a kifizető (befektetési szolgáltató) állapítja meg és vonja le, a magánszemélynek azt az adóbevallásában nem kell szerepeltetnie (kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket).

B) Osztalékból származó jövedelem (SZJA törvény 66. §)

A magánszemély osztalékból, osztalékelőlegből származó bevételének egésze jövedelem.

Adó mértéke: 15 %

Adóbevallás: Az osztalékjövedelmet terhelő adót a kifizető - ideértve a belföldi illetőségű befektetési szolgáltatót is, ha a magánszemély nála vezetett értékpapír (értékpapír-letéti) számláján elhelyezett értékpapírra tekintettel külföldről származó osztalékot (osztalékelőleget) fizet ki (ír jóvá), - a kifizetés időpontjában állapítja meg és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint vallja be és fizeti meg.

Kifizető hiányában az adót a magánszemély az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában állapítja meg, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg. Az osztalékelőleget és annak adóját a kifizetés évéről szóló adóbevallásban tájékoztató adatként kell feltüntetni, a jóváhagyott kifizetett osztalékot, a levont, megfizetett adót az osztalékot megállapító beszámoló elfogadásának évéről szóló adóbevallásban - az osztalékelőlegből levont, megfizetett adót levont adóként figyelembe véve - kell bevallani.

C) Árfolyamnyereségből származó jövedelem (Szja törvény 67.§)

Árfolyamnyereségből származó jövedelem az értékpapír átruházása (ide nem értve a kölcsönbe adást) ellenében megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. Nem minősül árfolyamnyereségből származó jövedelemnek az említett különbözetből az a rész, amelyet e törvény előírásai szerint más jövedelem megállapításánál kell figyelembe venni.

Adó mértéke: 15 %

Adóbevallás: A kifizető az árfolyamnyereségből származó bevételből a jövedelmet, a jövedelem jogcíme szerinti adót, adóelőleget a kifizetés időpontjában a rendelkezésére álló vagy általa megállapítható, illetőleg a magánszemély által igazolt szerzési érték - és járulékos költség-adatok figyelembevételével állapítja meg, és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint vallja be és fizeti meg. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, a magánszemély az Szja. törvény vonatkozó előírásai szerint az adót az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában állapítja meg, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.

EHO törvény 3.§

Az ellenőrzött tőkepiacon kívüli árfolyamnyereségből származó jövedelem után a belföldi magánszemélyt egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli.

Adó mértéke: 14 %

Adóbevallás: A kifizetőnek kötelezettsége az EHO-t levonni. A kifizető az árfolyamnyereségből származó jövedelem után az EHO-t csak akkor nem vonhatja le a magánszemély ügyfelek részére történő kifizetéskor, ha a magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról, hogy a törvényben meghatározott kötelezettségek összege a tárgyévben elérte a 450.000 Ft-os határt.

D) Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem (SZJA törvény 67/A. §)

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül a befektetési szolgáltatóval, vagy befektetési szolgáltató közreműködésével a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerint meghatározott - csereügyletnek nem minősülő - pénzügyi eszközre (ide nem értve a zárt körben kibocsátott értékpapírt), árura kötött ügylet, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatás keretében, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás keretében devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet, bármely esetben akkor, ha az megfelel az említett törvények ügyletre vonatkozó rendelkezéseinek, ide nem értve az olyan ügyletet, amelynek teljesítése a befektetési szolgáltatót megbízó, és/vagy az általa képviselt felek (a magánszemély, és/vagy vele akár közvetve is érdekközösségben lévő bármely személy) által meghatározott - a szokásos piaci értéktől eltérő - ár alkalmazásával történik, és

a) amely a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: Felügyelet) által felügyelt tevékenység tárgyát képezi,

b) amelyet bármely EGT-államban vagy egyébként olyan államban működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval, vagy befektetési szolgáltató közreműködésével kötöttek, amely állammal Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és

  • ba) az adott állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által felügyelt tevékenység tárgyát képezi, és
  • bb) ha az adott állam nem EGT-állam, biztosított az említett felügyeleti hatóság és a Felügyelet közötti információcsere, és
  • bc) amelyre vonatkozóan a magánszemély rendelkezik az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, a befektetési szolgáltató által a nevére kiállított igazolással.

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügylet(ek) alapján az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek (ide nem értve, ha az kamatjövedelem, vagy ha az ügylet alapján tartós befektetésből származó jövedelmet kell megállapítani) együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt terhelő, az adóévben pénzben elszámolt ügyleti veszteségek és az ügyletkötésekhez kapcsolódó, a befektetési szolgáltató által felszámított díjak együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege.

Adó mértéke: 15 %

Adóbevallás: az adót a magánszemély az éves adóbevallásban vallja be, a befektetési szolgáltató által megállapított és az adóévet követő év február 15. napjáig kiadott adóigazolása alapján.

E) Tartós befektetésből származó jövedelem (SZJA törvény 67/B§)

A TBSZ számlán kötött ügyletek tekintetében tartós befektetési szerződés alapján ellenőrzött tőkepiaci ügyletben pénzügyi eszközre és olyan pénzügyi eszközre (pl. állampapír, befektetési jegy) amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne, korlátlan számú megbízást (vételi, eladási stb.) adhat.

Tartós befektetési számla (TBSZ): olyan befektetési számla, amely futamidejének végéig történő fenntartása esetén a tőkejövedelmekre vonatkozó hatályos személyi jövedelemadó fizetés alól mentesül.

Feltételei:

  • egy befektetési szolgáltatónál egy adóéven belül egy számla nyitható,
  • minimum befizetés összege 25.000 Ft,
  • lekötési időtartama 5 év.

Tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül az SZJA. törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglalt feltételek és adókötelezettség mellett pénzösszeg befektetési szolgáltatóval megkötött tartós befektetési szerződéssel történő lekötése révén, a magánszemélyt a lekötés megszűnésekor, megszakításakor megillető bevételnek - ide nem értve abból az árfolyamnyereségnek minősülő részt [67/A. § (9) bekezdés], de ideértve különösen a befektetésben lévő pénzügyi eszköznek, külföldi fizetési eszköznek a lekötés megszűnésekor, megszakításakor irányadó szokásos piaci értékét, valamint a szerződés megszűnése, megszakítása időpontjára megállapított betéti kamatkövetelést is - az említett rendelkezések szerint lekötött pénzösszeget meghaladó része.

Adóbevallás: a személyi jövedelem adót, a magánszemély az éves adóbevallásban vallja be, a befektetési szolgáltató által megállapított, és az adóévet követő év január 31. napjáig kiadott adóigazolása alapján. 0 %-os adó esetén a jövedelmet nem kell bevallani.

Adókiegyenlítés: FONTOS! A Tartós Befektetetési Számlán realizált veszteségek nem állíthatók szembe más értékpapírszámlán elért nyereséggel, valamint a következő évre sem vihetőek át, tehát a számlán adókiegyenlítést nem lehet alkalmazni.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Az adózási tájékoztatók összeállítása során az EQUILOR nagy hangsúlyt fektet azok naprakészségének biztosítására, azonban a jogszabályváltozások folyamatos nyomonkövetése, átvezetése a dokumentumokon nem képezi az EQUILOR feladatkörét. A tájékoztatás nem teljeskörű. Az EQUILOR Zrt. fenntartja a tájékoztatóban foglaltak megváltoztatásnak, módosításnak jogát. Ezen tájékoztató ismerete nem mentesíti az adózót az alól, hogy az adótörvények mindenkori hatályos rendelkezéseiről elvárható módon maga is tájékozódjon, ill. szükség esetén adótanácsadó segítségét vegye igénybe.

A fentiekben közölt információk kizárólag tájékoztatásnak minősülnek és nem tekinthetők adótanácsadásnak, a vonatkozó jogszabályok hivatalos értelmezésének, befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak.

Az EQUILOR Zrt. nem vállal felelősséget a vonatkozó jogszabályi rendelkezések fentiektől eltérő értelmezéséből, vagy a jogszabályi változásokból eredő jogkövetkezményekért. Az adójogszabályok értelmezése és azok alkalmazása kizárólag az adózó ügyfél felelőssége. A tényleges, pontos adókötelezettség mértékére számos egyedi tényező lehet hatással, ezért ezt minden esetben egyedi vizsgálatnak, felmérésnek kell megelőznie.

Nemzetközi ügyletek esetén vegye figyelembe, hogy az ügyletkötés helyén érvényes adójogszabályokat is, amelyek fentiekben meghatározottól eltérő adókötelezettséget eredményezhetnek.

Tartós befektetési, ill. nyugdíj-előtakarékossági számla nyitását megelőzően kérjük, hogy tekintse át a vonatkozó fogyasztóvédelmi tájékoztatókat és a számlanyitásra irányuló döntés során feltétlenül vegye figyelembe a számla fenntartási költségeit is.

Fogyasztóvédelmi tájékoztató tartós befektetési számlát nyitó ügyfelek részére

Fogyasztóvédelmi tájékoztató nyugdíj-előtakarékossági számlát nyitó ügyfelek részére

Mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette a piac működését és kockázatát, s az teljes mértékben megfelel saját befektetési - céljainak és elvárásainak. Kérjük, hogy figyelmesen tekintse át az EQUILOR Zrt. üzletszabályzatát, vonatkozó keretszerződéseit, ill. hirdetményeit, pénzügyi eszközöket bemutató tájékoztatóját. A tájékoztatóban foglaltakért az EQUILOR Befektetési Zrt. nem vállal felelősséget.